Famous EdPowers bangs to gorgeous teens debutantes